รายวิชา


ายวิชา
กรณีที่ 1   เลือกเรียนวิชาเอกเลือกในสาขาการจัดการไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้

          รหัสวิชา           ชื่อวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
                  
                   243306         สรรหาคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์                                 3 (3-0-6)
                                      Human Resource Recruitment and Selection
                   243307         การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                      3 (3-0-6)
                                      Human Resource Development
                   243308         การบริหารค่าตอบแทน                                           3 (3-0-6)
                                      Compensation Management
                   244309         การจัดการความรู้                                                  3 (3-0-6)
                                      Knowledge Management
                   244311         เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ                                  3 (2-2-5)
                                      Business Information Technology
                   244312         ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับพนักงาน                  3 (3-0-6)
                                      Employees  Relationship Management
                   244313         การประเมินการปฏิบัติงาน                                       3 (3-0-6)
                                      Performance Appraisal
                   244314         การจัดการธุรกิจเฉพาะ                                            3 (3-0-6)
                                      Specific Business Management
                   244315         การบริหารการเปลี่ยนแปลง                                      3 (3-0-6)
                                      Change Management

กลุ่มที่ 1  เลือกฝึกงาน
                   244316         สถิติและวิธีวิจัยทางธุรกิจ                                         3 (3-0-6)
                                      Statistics and Business Research
                   244317         ฝึกงาน                                                              3 (0-200-0)
                                      Internship Studyกลุ่มที่ 2  เลือกสหกิจศึกษา
                   244318         เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา                                   1 (0-40-0)
                                      Preparation before Co-operative Education
                   244319         สหกิจศึกษา                                                         6 (0-540-0)
.                                     Co-operative Education

กรณีที่ 2   เลือกเรียนกลุ่มวิชาเอกเลือกในสาขาการจัดการ และรายวิชาเอกเลือกบังคับต่างสาขา รวมกันไม่น้อยกว่า 7 วิชา จำนวน 21 หน่วยกิต  (ดูจากโครงสร้างรายวิชาเลือกต่างสาขาวิชา)

กลุ่มวิชาเอกเลือกบังคับสาขาวิชาการจัดการสำหรับนักศึกษาต่างสาขา
สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชาในสาขาวิชาการจัดการเป็นวิชาเอกเลือก นักศึกษาสาขาวิชาอื่นจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาดังต่อไปนี้
          รหัสวิชา           ชื่อวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
      242201           พฤติกรรมองค์การ  Organization Behavior            3 (3-0-6)

                   243207         ภาวะผู้นำ                                                            3 (3-0-6)
                                      Leadership                                                     
                   244206         การวางแผนและการควบคุม                                      3 (3-0-6)
                                      Planning and Control
                   244207         การจัดการโครงการ                                                3 (3-0-6)
                                      Project Management
                   244217         การประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม          3 (3-0-6)
                                      Small and Medium Enterprises Management

รายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต
เลือกเรียนอย่างน้อย 2 รายวิชา จำนวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธนบุรี ในระดับปริญญาตรี โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9