ปรัชญา/พันธกิจ/วิสัยทัศน์


ปรัชญา : "วิชาการเด่นล้ำ คุณธรรมก้าวไกล ใส่ใจสังคม"พันธกิจ
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทางการบริหารในสาขาวิชาการจัดการ โดยการสอนที่มุ่งเน้นการคิดอย่างเป็นระบบเสริมสร้างประสบการณ์จากการฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษาและการปฏิบัติ เป็นผู้มีจรรยา มารยาท และศิลธรรมอันดี มีคุณธรรม และจรรยาบรรณ รู้จักทำเทคนิคและหลักวิชาที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาการจัดการให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีสมรรณะ และความสามารถ ในการทำงาน
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถนำความรู้ทางการบริหารไประยุกต์ประกอบอาชีพ
3. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและคุณสมบัติของบัณฑิตในสาขาการจัดการ
4. เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาการจัดการให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชี

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9