มคอ3.

มคอ3.

 

202105 หลัการบริหาร 1/2561

244206 การวางแผนการควบคุม 1/2561

244311 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 1/2561

202106 กฏหมายธุรกิจ 1/2561

203112 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1/2561

203113 การเงินธุรกิจ 1/2561

204115 การจัดการกลยุทธ์ 2/2561

202107 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 2/2561

202104 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2/2561

244207 การจัดการโครงการ 2/2561

244212 สัมมนาทางการจัดการ 2/2561
244216 การจัดการความเสี่ยง 1/2562

244201 พฤติกรรมองค์กร 1/2562

246206 การออกแบบองค์กร 1/2562

202105 หลัการบริหาร 1/2562

244206 การวางแผนการควบคุม 1/2562
24115 การจัดการกลยุทธ์ 2/2561
202107 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 2/2561
202104 เศรษฐศาสตร์มหภาค/2561
244207 การจัดการโครงการ 2/2561
244212 สัมมนาทางการจัดการ 2/2561
243207 ภาวะผู้นำ 3/2562

242202 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3/2562
244207 จริยธรรมทางธุรกิจ 3/2562

244212 สัมมนาทางการจัดการ 3/2562
244206 การวางแผนการควบคุม 3/2562

 


Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9