มคอ3.

มคอ3.


203112 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1/2561204115 การจัดการกลยุทธ์ 2/2561

202107 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 2/2561

202104 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2/2561

244212 สัมมนาทางการจัดการ 2/2561


244201 พฤติกรรมองค์กร 1/2562
246206 การออกแบบองค์กร 1/2562
244206 การวางแผนการควบคุม 1/2562


204115 การจัดการกลยุทธ์ 2/2561
202107 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 2/2561
202104 เศรษฐศาสตร์มหภาค/2561
244212 สัมมนาทางการจัดการ 2/2561


243207 ภาวะผู้นำ 3/2562
242202 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3/2562
244207 จริยธรรมทางธุรกิจ 3/2562
244212 สัมมนาทางการจัดการ 3/2562
244206 การวางแผนการควบคุม 3/2562

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9