มคอ3.

มคอ3.


203112 การจัดการทรัพยากรมนุษย์


204115 การจัดการกลยุทธ์
202107 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
202104 เศรษฐศาสตร์มหภาค
244212 สัมมนาทางการจัดการ

244201 พฤติกรรมองค์กร
246206 การออกแบบองค์กร

243204 การสื่อสารเพื่อการจัดการ
243207 ภาวะผู้นำ

242202 การบัญชีเพื่อการจัดการDistributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9