คณาจารย์

     ผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการ
ลำดับที่ 1 ดร.พนัส อุณหบัณฑิต

 

2561

2562

2563

2564

2565

งานวิจัย

 

 

 

 

 

บทความตีพิมพ์

 

 

 

1. ปัจจัยด้านองค์กรที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด.

 

หนังสือ/ตำรา

 

 

 

 

 

ลำดับที่ 2 อ.พัทธ์นันท์ ตั้งวรรณวิทย์

 

2561

2562

2563

2564

2565

งานวิจัย

 

 

 

 

 

บทความตีพิมพ์

 

 

1. การศึกษาออกแบบบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม
2
รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อจัดทำเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษา: อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

 

 

หนังสือ/ตำรา

การแผนควบคุม

การแผนควบคุม

การแผนควบคุม

การแผนควบคุม

 

ลำดับที่ 3 ผศ.ดร.อนุพงษ์ อินฟ้าแสง

 

2561

2562

2563

2564

2565

งานวิจัย

 

 

 

 

 

บทความตีพิมพ์

 

 

1. พหุปัจจัยที่ส่งผลต่อทิศทางพัฒนาคุณภาพการจัดการธุรกิจดูแลผู้สูงวัยอายุเกณฑ์มาตรฐาน

 

 

หนังสือ/ตำรา

ภาวะผู้นำ

พฤติกรรมองค์กร

สถิติและวิธีวิจัยทางธุรกิจ

ภาวะผู้นำ

 

ลำดับที่ 4 ดร.อินทิรา มีอินทร์เกิด

 

2561

2562

2563

2564

2565

งานวิจัย

 

 

 

 

 

บทความตีพิมพ์

 

 

1. การเพิ่ประสิทธิภาพในการบรรจุแป้งขนมด้วยทฤษฏีคัมบัง

1. . แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูงของวิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

 

 

หนังสือ/ตำรา

ภาษีอากร

ภาษีอากร

ภาษีอากร

ภาษีอากร

 

ลำดับที่ 5 ผศ.ประสงค์ อุทัย

 

2561

2562

2563

2564

2565

งานวิจัย

 

 

 

 

 

บทความตีพิมพ์

 

 

1. สถานการณ์ทางการเงินและปัญหาหนี้สินครัวเรือนไทยในวิกฤติโควิด-19 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2.ศักยภาพการผลิต ตนทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกบัว ของเกษตรกรในอําเภอบางใหญจังหวัดนนทบุรี

1. ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในและภายนอกของแผนกจัดซื้อ กรณีศึกษาบริษัทตัวอย่าง
2.ปัจจัยความพึงพอใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชันอาหารในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร.

 

หนังสือ/ตำรา

จริยธรรมทางธุรกิจ

จริยธรรมทางธุรกิจ

ระบบการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลและสารสนเทศ

ระบบการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลและสารสนเทศ

 

 Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9