คณาจารย์

     
ผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอนหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการ
ลำดับที่ 1      อาจารย์ ดร.พนัส อุณหบัณฑิต
ผลงานวิชาการ
ปี 2554
ปี 2555
 ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ผลงานวิจัย
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
บทความตีพิมพ์วารสาร/
ประชุมวิชาการ
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
1. อนุพงษ์ อินฟ้าแสงพนัส อุณหบัณฑิตเสาวภา เมืองแก่น บทความวิจัยเรื่อง “การบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อคงไว้ซึ่งข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นของประชาชนในชุมชนริมคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร”การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย30 พฤษภาคม 2557มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา.
1. พนัส อุณหบัณฑิต, พิชาพัทธ์ งามสิน.  (2558).  ปัญหาด้านการสื่อสารภายในองค์การของบริษัทรีกัล เพลทติ้ง จำกัด
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครCommunication problems within the organization: A Case Regal Plating Company Limited, Krathum Bean District, Samutsakorn Province
,  การประชุมวิชาการระดับชาติเบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 6มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่.
1. อนุพงษ์ อินฟ้าแสง และพนัส อุณหบัณฑิต
บทความวิจัยเรื่อง“Creative Conflict Management for Organizational Success” ตีพิมพ์ในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ วิทยาลัยอินเตอร์เทค ลำปาง วันที่ 27 พฤษภาคม 2560
หนังสือ/ตำรา/อื่นๆ
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

 ผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอนหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการ
ลำดับที่ 2      อาจารย์พัทธนันท์  ตั้งวรรณวิทย์
ผลงานวิชาการ
ปี 2554
ปี 2555
 ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ผลงานวิจัย
ไม่มี
ไม่มี
1. วิจัย เรื่อง บทบาทของทรัพยากรบุคคลที่ส่งผลต่อสมรรถนะการทำงานเป็นทีมของสถานประกอบการในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ผู้วิจัย ทัศนีย์ ตั้งวรรณวิทย์,
อนุพงษ์  อินฟ้าแสง
- ทุนวิจัย (งบภายใน) **,*** บาท
- เผยแพรตีพิมพืวารสารวิชาการ
2. วิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเส้นทางทวาย-จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- ผู้วิจัย รศ.ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง, กฤษฎา ตันเปาว์, พิมพงา เพ็งนาเรนทร์, ทัศนีย์ ตั้งวรรณวิทย์,
- ทุนวิจัย (งบภายนอก) 200,000 บาท
- เผยแพร่ การประชุมวิชาการ
ไม่มี
1. วิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบบทบาทภาคเอกชนกับการมีส่วนร่วมในระบบสหกิจศึกษาเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- ผู้วิจัย รศ.สมพันธ์ หิญชีระนันทน์,อภินันท์ อันทวีสิน, วาสุกาญจน์ งามโฉม, วิมพรรณ เพชรดีศรีสมบัติ, วารุณี มิลินทปัญญา, ทัศนีย์ ตั้งวรรณวิทย์
- ทุนวิจัย (งบภายนอก) 161,750 บาท
- กำลังดำเนินการ
ไม่มี
บทความตีพิมพ์วารสาร/
ประชุมวิชาการ
ไม่มี
ไม่มี
1. ทัศนีย์ ตั้งวรรณวิทย์อนุพงษ์  อินฟ้าแสง. (2557). บทบาทของทรัพยากรบุคคลที่ส่งผลต่อสมรรถนะการทำงานเป็นทีมของสถานประกอบการในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา. ราชภัฎเพชรบูณ์สาร ปีที่ 16 ฉบับที่1.มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์. 19 – 27.
1.  ทัศนีย์ ตั้งวรรณวิทย์.(2559). การสังเคราะห์รูปแบบการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยห่วงโซ่มูลค่า.Joint Conference on ACTIS & NCOBA, 24th June 2016, Chachoengsao, Thailand. หน้า 167 – 171.

2. พิชาพัทธ์ งามสิน
พัทธนันท์ ตั้งวรรณวิทย์
อิทธิกร คำไล้
บทความวิจัยเรื่อง“ภาวะผู้นำของหัวหน้างานตามความคาดหวังของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย มหาวิทยาลัยธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ”ตีพิมพ์ในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง วันที่ 27 พฤษภาคม 2560
หนังสือ/ตำรา/อื่นๆ
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ผลงาน
อาจารย์ผู้รับผิดชอนหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการ
ลำดับที่ 3    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงษ์  อินฟ้าแสง
ผลงานวิชาการ
ปี 2554
ปี 2555
 ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ผลงานวิจัย
ไม่มี
ไม่มี
1. ทัศนีย์ ตั้งวรรณวิทย์และ อนุพงษ์ อินฟ้าแสง (2556).   บทบาทของทรัพยากรบุคคลที่ส่งผลต่อสมรรถนะการทำงานเป็นทีมของสถานประกอบการในสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรี อยุธยามหาวิทยาลัยธนบุรี
2. อินทิรา  มีอินทร์เกิดและอนุพงษ์  อินฟ้าแสง (2556) การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอในจังหวัดสมุทรสาคร,มหาวิทยาลัยธนบุรี
1. อนุพงษ์ อินฟ้าแสง,
พนัส อุณหบัณฑิต
และ เสาวภา เมืองแก่น.(2557)การบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อคงไว้ซึ่งข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นของประชาชนในชุมชนริมคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยธนบุรี
2. วิจัยเรื่องการบริหารงานจัดซื้อวัตถุดิบกับการใช้
หลักธรรมาภิบาลของธุรกิจผลิตและส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร,มหาวิทยาลัยธนบุรี
ไม่มี
1. อนุพงษ์ อินฟ้าแสง (2559).วิจัยเรื่องศักยภาพการปรับตัวเข้าสู้ตลาดโลกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย มหาวิทยาลัยธนบุรี (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
บทความตีพิมพ์วารสาร/
ประชุมวิชาการ
ไม่มี
ไม่มี
1. ทัศนีย์ ตั้งวรรณวิทย์
และอนุพงษ์ อินฟ้าแสง
(2556).บทความวิจัย เรื่องบทบาทของทรัพยากรบุคคลที่ส่งผลต่อสมรรถนะการทำงานเป็นทีมของสถานประกอบการในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรี อยุธยาตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ ราชภัฏเพชรบูรณ์สารปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557
2.อินทิรา มีอินทร์เกิดและ อนุพงษ์อินฟ้าแสง
(2556).บทความวิจัยเรื่อง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอในจังหวัดสมุทรสาครตีพิมพ์ในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียนวันที่  15 พฤษภาคม 2557
1.อนุพงษ์ อินฟ้าแสง,
พนัส อุณหบัณฑิต
และเสาวภา เมืองแก่น(2557)บทความวิจัยเรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อคงไว้ซึ่งข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นของประชาชนในชุมชนริมคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร”การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 สมาคมสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย30 พฤษภาคม 2557มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา.
2. สายพิณ ภูรุ่งและ อนุพงษ์ อินฟ้าแสง
(2557).การบริหารงานจัดซื้อวัตถุดิบกับการใช้ หลักธรรมาภิบาลของธุรกิจผลิตและส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปในกรุงเทพมหานคตีพิมพ์ในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ วันที่ 28 พฤษภาคม 2558
ไม่มี
1. อนุพงษ์ อินฟ้าแสง.(2559) บทความวิชาการเรื่อง วัฒนธรรมองค์การปัจจัยสู่ความสำเร็จ ตีพิมพ์วารวารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ปี ตุลาคม 2559-   ธันวาคม พ.ศ. 2559
2. อนุพงษ์ อินฟ้าแสง และพนัส อุณหบัณฑิต
บทความวิจัยเรื่อง“Creative Conflict Management for Organizational Success” ตีพิมพ์ในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ วิทยาลัยอินเตอร์เทค ลำปาง วันที่ 27 พฤษภาคม 2560
หนังสือ/ตำรา/อื่นๆ
1. อนุพงษ์ อินฟ้าแสง(2554) เอกสารประกอบการสอนวิชาพฤติกรรมองค์การ(ฉบับ(ฉบับปรับปรุง)  มหาวิทยาลัยธนบุรี
1. อนุพงษ์ อินฟ้าแสง(2555) ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนหนองแขมริมคลองภาษีเจริญกรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลัยธนบุรี,
ไม่มี
ไม่มี
1. อนุพงษ์ อินฟ้าแสง(2558)เอกสารคำสอน วิชา ภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2558
1. อนุพงษ์ อินฟ้าแสง (2559)เอกสารคำสอนวิชา ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรีปีการศึกษา 2559

         ผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอนหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการ
ลำดับที่ 4      อาจารย์อินทิรา  มีอินทร์เกิด
ผลงานวิชาการ
ปี 2554
ปี 2555
 ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ผลงานวิจัย
ไม่มี
ไม่มี
1. อินทิรา มีอินทร์เกิด และผศ.ดร.อนุพงษ์ อินฟ้าแสง. (2556). การบริหารตามหลักธรรมมาภิบาลของผู้บริหารสานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย, มหาวิทยาลัยธนบุรี.
1. อินทิรา มีอินทร์เกิด. (2557). การสร้างทีมงานโดยใช้หลักธรรมมาภิบาลของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร, มหาวิทยาลัยธนบุรี.
ไม่มี
ไม่มี
บทความตีพิมพ์วารสาร/
ประชุมวิชาการ
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
1. Nara Buriphan, EkkapolTubpond, ThanunyaPhummadua, Indhira Me-Intarakerd. (2558). Production Balancing Line Management for Reducing Waste in Process Production Maintain Mounting Pump.การประชุมวิชาการระดับชาติเบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 6มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่.
1. อินทิรา มีอินทร์เกิด, (2559). การสร้างทีมงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม   2559-กันยายน 2559), 99-114
หนังสือ/ตำรา/อื่นๆ
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
1. อินทิรา มีอินทร์เกิด. (2558). เอกสารประกอบการสอน วิชาการสื่อสารเพื่อการจัดการ.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธนบุรี.
ไม่มี

  ผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอนหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการ
ลำดับที่ 5      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ อุทัย
ผลงานวิชาการ
ปี 2554
ปี 2555
 ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ผลงานวิจัย
1. ประสงค์ อุทัย และคณะ. (2554).
การวิเคราะห์ระบบสินค้าในร้านค้าปลีก.
1. ประสงค์ อุทัย.(2555). ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเปิดเสรีเศรษฐกิจอาเซียน.
1. ประสงค์ อุทัย. (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริหารหลังการขายของศูนย์บริการรถยนต์ในเขตกรุงเทพฯ.
1. ประสงค์ อุทัย.(2557). ปรับกลยุทธ์ทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อเข้าสู่การเปิดประชาคมอาเซียนช่วงปี 2559-2562.
1. ประสงค์ อุทัย และคณะ. (2558). ผลกระทบต่ออันตราค่าจ้างแรงงานของอุตสาหกรรมสิ่งทอ เมื่อเปิดประชาคมอาเซียนช่วงปี 258-2559.
1. ประสงค์ อุทัยและคณะ.(2559). ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเลือกซื้อร้านของฝากท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี.
บทความตีพิมพ์วารสาร/
ประชุมวิชาการ
1. ประสงค์ อุทัย และคณะ. (2554). ผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยธนบุรี 2552.การประชุมวิชาการระดับชาติเบญจมิตรวิชาการครั้งที่1 มหาวิทยาลัยธนบุรี 31พฤษภาคม 2554
2.ประสงค์ อุทัย และคณะ. (2554). การวิเคราะห์ระบบสินค้าในร้านค้าปลีก. การประชุมวิชาการระดับชาติเบญจมิตรวิชาการ   ครั้งที่ 1  มหาวิทยาลัยธนบุรี31 พฤษภาคม2554.


1. ประสงค์ อุทัย และคณะ. 2555). การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในทางการเรียนและความชอบจากการสอนโดยใช้เกมกับการสอนปกติ : ในวิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ. วารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม Veridian E-journal ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2555
1.
 ประสงค์ อุทัย และคณะ. (2555). Business in Competitive Advantage. การประชุมวิชาการระดับชาติทางการจัดการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 30 พฤษภาคม 2555.
1. ประสงค์ อุทัย. (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริหารหลังการขายของศูนย์บริการรถยนต์ในเขตกรุงเทพฯ. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสธ์บางกอก22 พฤษภาคม 2556

2. ประสงค์ อุทัย และคณะศิลป์ (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเปิดเสรีเศรษฐกิจอาเซียนการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับ. นานาชาติครั้งที่3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9-10 พฤษภาคม 2556.
1. ประสงค์ อุทัย และคณะ. (2557). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำศัลยกรรมความงามของนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 28 กรกฎาคม 2557.
2. ประสงค์ อุทัย (2557). การปรับกลยุทธ์ทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อเข้าสู่การเปิดประชาคมอาเซียนช่วงปี2559-2562.วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557.
1. ประสงค์ อุทัย และคณะ. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคไก่ย่างห้าดาว. การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตวิชาการ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯสุวรรณภูมิ 29 พฤษภาคม 2558.
1. ประสงค์ อุทัย และคณะ. (2559). ผลกระทบต่ออัตราค่าจ้างแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอเมื่อเปิดเสรีเศรษฐกิจอาเซียน ช่วงปี 258-25559. การประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาา ครั้งที่ 4มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
2. วัฒนา เอกปมิตศิลป์ และคณะ (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนต์. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิจัยการจัดการครั้งที่6มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์27 พฤษภาคม 2559.
3. ประสงค์ อุทัย และคณะ. (2559).ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกน้ำดื่มของประชนชนในเขตบางนา กรุงเพทฯ. ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์.20-21 ตุลาคม  2559.
4. ประสงค์ อุทัย และคณะ.(2559).แรงจูงใจและความต้องการในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในจังหวัดของแก่น. กานประชุมวิชาการระดับชาติลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 4 และพัทลุงศึกษา-ภูมิปัญญาชุมชน-ลุ่มน้ำทะเลสาบ ครั้งที่ 2   มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 30 สิงหาคม 2559.
5. ประสงค์ อุทัย.และคณะ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุในเขตบางนา   กรุงเทพมหานคร. การประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ 24 มีนาคม 2560.
หนังสือ/ตำรา/อื่นๆ
1. ประสงค์ อุทัย.  (2554). วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต.โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธนบุรี.
ไม่มี
1. ประสงค์ อุทัย.  (2556). เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจโรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธนบุรี.
1. ประสงค์ อุทัย. (2557). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธนบุรี.
ไม่มี
1. ประสงค์ อุทัย และคณะ. (2559). หลักเบื้องต้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารธุรกิจ. สำนักพิมพ์ โอเดียนสโตว์.

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9