หลักสูตร

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยธนบุรี
ภาควิชา/คณะ  สาขาการจัดการ  คณะบริหารธุรกิจ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร :     25510901101018
ภาษาไทย :         หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ภาษาอังกฤษ :     Bachelor of Business Administration Program in Management

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย          ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
                              ชื่อย่อ : บธ.บ. (การจัดการ)
ภาษาอังกฤษ     ชือเต็ม : Bachelor of Business Administration (Management)
                             ชื่อย่อ :  B.B.A. (Management)

3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร


-ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต


Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9